Činnost Specialisty BOZP ve stávajících výrobních provozech nebo v rámci realizace specifické stavby:

 • Sledování a dodržování právních předpisů BOZP.
 • Vyhledávání, analyzování a hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců
 • Provádění analytických šetření v oblasti bezpečnosti práce, monitorování a vyhodnocování účinnost právních nástrojů.
 • Příprava preventivních opatření k eliminace rizik
 • Zodpovědnost za zabezpečení a koordinaci školení interních i externích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO
 • Odborná školení osob v oblasti BOZP a PO
 • Spolupráce při šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Zodpovědnost za vykonávání auditů v provozu.
 • Vyhodnocuje účinnost systému bezpečnosti práce, zpracovává souhrnné analýzy úrovně bezpečnosti práce, pracovních podmínek a pracovního prostředí na celostátní úrovni včetně návrhů systémových opatření.
 • Koordinuje součinnost subdodavatelských firem na staveništi včetně vedení společné dokumentace a vzájemné seznamování s touto dokumentací
 • Zajištění veškeré dokumentace BOZP při realizaci stavby (Směrnice BOZP, Koordinační situace staveniště, Zásady organizace výstavby, Technologické postupy, předávací protokoly staveniště, Deník BOZP)