Koordinátor BOZP na staveništi

Jeho činnost se řídí jednotlivými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. (§14-§18) o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ten ukládá zadavatelům staveb (stavebníkům, investorům) několik povinností, které vycházejí ze stavebního zákona č. 183/2006 Sb..

Povinnosti zadavatelů staveb

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP při přípravě i realizaci stavby, předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu BOZP a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP podle jednotlivých ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Co to znamená:

Příprava stavby – doba od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby.

Realizace stavby – doba od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby.

Přípravná fáze stavby 

Zadavatel musí zajistit koordinátora a zpracování Plánu u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace nebezpečné práce dle nařízení vlády 591/2006 Sb. (viz níže odst. (2)), nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. (viz níže odst. (1)).

Fáze realizace stavby

Zadavatel musí zajistit koordinátora na takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy limity objemu prací dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. (viz níže) 

Limity pro plnění povinností zadavatele rozsahu stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.:

* Odst.(1)

 • Stavba, která trvá déle než 30 pracovních dnů a déle než 1 den bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob, nebo
 • Stavba u které celkový objem prací přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

zadavatel stavby musí doručit, nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, oznámení o zahájení prací (vzor dokumentu dle př.č.4 NV č.591/2006Sb.) oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště.

** Odst.(2)

Bude-li naplněn odstavec (1) nebo budou-li na staveništi vykonávány nebezpečné práce (druh nebezpečných prací je uveden v př.5 NV č.591/2006Sb.) je zadavatel povinen zpracovat Plán BOZP už při přípravě stavby a dále jej aktualizovat. (obsah plánu je stanoven v př.6 NV č.591/2006Sb.)

Nebezpečné práce dle NV č. 591/2006 Sb. – příloha č.5

 1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.
 2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.
 3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy37) .
 4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí.
 5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.
 6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.
 7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy7) .
 8. Potápěčské práce.
 9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).
 10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů2) .
 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

KOORDINÁTOR BOZP

Přípravná fáze stavby:

 • zpracuje plán pro přípravu stavby – součást dokumentace pro stavební povolení
 • zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě.
 • posoudí stav zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů.

Fáze realizace stavby:

 • zajistí ohlášení o zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli
 • koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • spolupracuje při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací a při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností.
 • sleduje provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání náprav.
 • organizuje kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, provádí zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi.
 • navrhuje opatření vedoucích k odstranění nedostatků a informuje všechny zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací.
 • kontroluje způsob zabezpečení ochrany staveniště, včetně vjezdu na staveniště, a to s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
 • sleduje dodržování plánu BOZP a aktualizuje jej.